Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol-Magyar Idézetek

2013.06.04

 SZERELEM

70. Whoever said its impossible to miss something you never had obviously has never fallen in love
~ Bárki is mondta, hogy lehetetlen azt dolgot hiányolni, amid még nem volt, nyilvánvalóan sosem volt még szerelmes

69. Theres someone Im waiting for if its a day, a month, a year, I gotta stand my ground even if it rains or snows but what else can I do when Im still in love with him?
~ Van valaki, akire várok, legyen az egy nap, egy hónap vagy egy év, én várni fogom akkor is ha esik vagy havazik.. de mi mást tehetnék ha egyszer szerelmes vagyok belé?

68. I didnt come here to tell you that I cant live without you. Actually, I can. I just dont want to..
~ Nem azért jöttem, hogy azt mondjam neked, nem tudok nélküled élni. Mert tudok. Csak nem akarok.. !

67. In the arithmetic of love, one plus one equals everything - and two minus one equals nothing. (McLaughlin)
~ " A szerelem számtanában 1 + 1 = a mindennel; és 2 - 1 = a semmivel. "

66. Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you cant live without it
~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)

65. " A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous. " (Ingrid Bergman)
~ A csók a természet bájos kis trükkje arra az esetre, mikor a szavak feleslegessé válnak

64. He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?

63. I dont want you to see me cry, because a girl is only pretty when she smiles & i wanna be beautiful when you look at me
~ Nem akarom hogy sírni láss.. hisz egy lány csak úgy szép hogyha mosolyog, és én gyönyörű akarok lenni mikor rámnézel

62. What you feel only matters to you. Its what you do to the people you say you love, thats the only thing that counts..
~ Amit érzel, az csak neked fontos. De az, amit teszel azokkal az emberekkel, akiket szeretsz-ez az egyetlen dolog, ami számít..

61. Love isnt about hugs, kisses and "i love you"s or " i miss you"s! Its about the butterflies in your stomach you get when you just think about him/her ^^
~ A szerelem nem csak ölelésekről, csókokról, "szeretlek"ekről és "hiányzol"okról szól.. szerelem az, mikor pillangók vannak a gyomrodban amikor éppen Rá gondolsz

60. You can close your eyes to things you dont wanna see, but you cant close your heart to things you dont wanna feel
~ Becsukhatod a szemed azok előtt a dolgok előtt, amiket nem akarsz látni; de a szívedet nem csukhatod be, hogy ne érezz

59. There are 3 questions of value in life. What is sacred? What is worth living for?What is worth dying for? The answer is: only love
~ Három értékes kérdés van az életben. Mi szent ? Miért érdemes élni? És meghalni? A válasz mindegyikre: a szerelem. :)

58. Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

57. What is LOVE ? A maze you go through confused, taking a huge risk. There are only 2 ways out: heartbreak or happiness. But no matter how hard we try to avoid, we aimlessly fall in it over and over again
~ Mi a szerelem ? Egy útvesztő, amin összezavarodva mész keresztül, óriási kockázatokat vállalva. Csak két kiút van: a szíved összetörik, vagy pedig boldog leszel. De nem számít, mennyire keményen is próbálkozunk, hogy ezt elkerüljük, újra és újra szerelmesek leszünk

56. Love me when I least deserve it because thats when I need it the most!
~ Szeress mikor a legkevésbé érdemlem meg, hiszen épp akkor van a legnagyobb szükségem rá

55. You are the only thing in this screwed up world thats right
~ Ebben az elcseszett világban te vagy az egyetlen jó dolog

54. Everytime people ask me: " are you two going out ? " you dont realize how painful its to reply " no, were just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? " el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk "

53. We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

52. Do you know what I dream about ? To hear that someone hitting my window with rocks and finally I see you standing in the garden <3
~ Tudod miről álmodozom? Arról, hogy hallom, valaki az ablakomat dobálja kövekkel, és végül észreveszlek Téged, ahogy a kertünkben állsz ^^

51. The biggest challenge in life is to find someone who knows all of your flaws & mistakes - and yet sees the best in you :)
~ Az életben a legnagyobb kihívás találni valakit, aki ismeri az összes tévedésed és hibád, de mégis a legjobbat látja benned

50. If life is the song, then love is the lyrics
~ Ha az élet a dal, akkor a szerelem a dalszöveg ^^

49. If you have love, you dont need to have anything else. If you dont have it - well, it doesnt matter much what else you do have...
~ Ha szeretsz & szeretnek, másra már nincs is szükséged. Ha nem szeretsz és nem is szeretnek; nos, akkor nem számít sokat valójában az, amid van...

48. Baby, you dont need a costume and super powers to be my hero :)
~ Nincs szükséged jelmezre és szuper erőkre ahhoz hogy az én hősöm legyél

47. You dont marry someone you can live with, marry the person who you cannot live without.
~ Ne azzal házasodj össze akivel élni tudsz, hanem azzal, aki nélkül nem tudnál élni

46. It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

45. When i get older & my little daughter asks me " mom, who was your first love? " - I dont want to have to pull out old photographs; I just want to point across the room & say " hes sitting over there "
~ Mikor idősebb leszek és a kislányom majd azt kérdi," anyuci, ki volt az első szerelmed? " nem akarok régi fényképeket előszedni, csak a szoba másik végére mutatni & azt mondani " odaát ül "

44. A life without love is like a year without summer :O
~ Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!

43. Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!
~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)

42. If youre looking for reasons not to love someone, you are probably going to find them; but sometimes, we need to give in, and let out hearts get what they deserve ..
~ Ha arra keresel okokat, hogy ne szeress valakit, valószínűleg meg is találod azokat; viszont néha meg kell adnunk magunkat és engedni, hogy a szívünk azt kapja amit megérdemel

41. Love is like the wind - you cant see it but you can feel it
~ A szerelem olyan, mint a szél - nem láthatod, de érzed! :)

40. Tell her that you love her! Youve got nothing to lose but youll always regret it if you dont...
~ Mondd meg neki hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg..

39. " A thousand miles seems pretty far but theyve got planes and trains and cars & Id walk to you if I had no other way" / Plain White Ts dalszöveg/
~ Ezer mérföld soknak tűnik, de vannak repülők, vonatok & autók is, vagy ha nincs más út, akár el is sétálok hozzád

38. Time cannot destroy what true love builds
~ Amit a szerelem felépített, az idő nem rombolhatja le

37. If you have love, you dont need to have anything else. If you dont have it - well, it doesnt matter much what else you do have...
~ Ha szeretsz & szeretnek, másra már nincs is szükséged. Ha nem szeretsz és nem is szeretnek; nos, akkor nem számít sokat valójában az, amid van...

36. You dont marry someone you can live with, marry the person who you cannot live without.
~ Ne azzal házasodj össze akivel élni tudsz, hanem azzal, aki nélkül nem tudnál élni

35. I ain’t got no money, ain’t got no car to take you on a date, I can’t even buy you flowers, but together we be the perfect couple, just because i love you...
~ Nincsen pénzem, nincsen kocsim amivel randira vihetnélek, nem tudok neked virágot venni, de együtt tökéletes pár leszünk, mert szeretlek téged..

34. He gave her 14 roses; 13 real & 1 fake. He said: i will love you until the last one dies!
~ A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műrózsát..& azt mondta: szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad..

33. Love is only a chapter in a guys life but to a girl, its the whole book :)
~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az egész könyv

32. Its amazing how much pain you have caused me. Whats even more amazing is that i still love you anyway ..
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..

31. I dont understand why your heart doesnt do what your mind tells it to
~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki

30. To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)
~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!

29. Love is a word that cant be described like the look of a rose, the smell of rain or the length of forever :)
~ A szerelem olyan szó, amit nem tudsz jellemezni. Épp úgy nem, mint a rózsa látványát, az eső illatát vagy mint az örökké szó hosszúságát

28. At this moment there are 6.470.818.671 people in the world. More than 6 billion souls. And sometimes .. all we need is one.
~ Ebben a percben 6.470.818.671 ember van a világon. Több mint 6 milliárd lélek. És néha mégis csak egyetlen egyre van szükségünk...

27. He watched her take off her make up & wondered why she ever put it on
~ Figyelte a lányt mialatt lemosta a sminkjét & közben elcsodálkozott azon, hogy egyáltalán miért is sminkelte ki magát?

26. Love is giving someone your heart & trusting he/she wouldnt break it..
~ A szerelem annyi, mint odaadni a szíved valakinek, és közben azt remélni, hogy nem fogja összetörni

25. Its finally everything clear to me & i realize: you are the person my heart searched for so long ^^
~ Végre kitisztult minden, és rájöttem, te vagy az a személy, akit a szívem olyan régóta keresett

24. A man can love a million women but it takes a real man to love a woman in million ways
~ Egy férfi képes akár egy millió nőt is szeretni, de az az igazi férfi aki egyetlen nőt szeret több millió módon

23. I dont think that Ill see him again but we shared a moment that will last till the end
~ Nem hiszem hogy valaha is újra látjuk egymást, de ott volt az a pillanat, ami örökké tart!

22. If they hurt you, they hurt me too
~ Ha téged megbántanak, azzal engem is megsebeznek

21. If you love someone, put there name in a circle & not a heart because a heart breaks BUT the circle goes on .. :)
~ Ha szeretsz valakit, a nevét egy körbe írd és Ne egy szívbe, mert a szív összetörhet, de a kör gurul tovább :))

20. Love is a game meant for two. Only for two.
~ A szerelem egy játék, amit ketten játszanak. de CsaK ketten.

19. Love is a word which involves so many feelings. I feel it when you touch, when you kiss, & when I look at you :)
~ A szerelem egy szó ami rengeteg érzést foglal magába.. ezt érzem mikor megérintesz, mikor megcsókolsz, és mikor rád nézek

18. One night the moon said to me: "If he makes you cry, why dont you leave him?" I paused for a while, then I looked at back to the moon and said: "Moon, would you ever leave your sky?"
~ Egy éjjel a Hold így szólt hozzám: "Ha mindig csak sírsz miatta, akkor miért nem hagyod el?" Megálltam egy pillanatra, majd a Holdra néztem & azt mondtam: "Te elhagynád valaha a saját eged?"

17. Life isnt measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away
~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg, hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk ^^

16. Its better to love a loser than lose a lover
~ Jobb egy vesztest (lúzert) szeretni mint elveszíteni a szerelmünket

15. When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)
~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni ^^

14. Love is like a roller coaster: youre scared to get on but when its over youre screaming: lets go again! =)
~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :D

13. Some girls have 7 boys for 7 days but I have 1 for always
~ Néhány csajnak a hét minden napján más pasija van, nekem csak egy - de örökké :)

12. Theres a girl who lives, laughs, but most of all, knows how to love
~ Itt egy lány, aki él, nevet, de leginkább tudja, hogy kell szeretni <3

11. I wont ever be too far away to feel you
~ Sosem leszek túl messze ahhoz, hogy ne érezzelek

10. Have you ever found someone you just knew you were meant for?
~ Találtál valaha valakit, akiről rögtön tudtad, hogy téged neki szántak?

9. Love is like Heaven, but it can hurt like Hell
~ A szerelem olyan mint a mennyország, de úgy is tud sebezni, mint a pokolban lennél

8. Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

7. Girls are like apples on trees.
The best ones are at the top of the tree.
The boys dont want to reach for the good ones because they are afraid of falling and getting hurt.
Instead, they get the rotten apples from the ground that arent as good, but easy.
The apples up top just have to wait for the right boy to come along,
the one whos brave enough to climb all the way to the top of the tree!
~ A lányok olyanok, mint az almák a fán.
A legjobb csajok a fa tetején vannak.
A fiúk viszont nem akarnak nyújtózkodni utánuk, mert attól félnek h közben leesnének & megsebeznék magukat.
Ehelyett beérik az alsóbb almákkal, akik ugyan nem annyira jók, de könnyű őket megszerezni.
A legfelső almáknak csak várni kell a megfelelő fiúra, aki elég bátor lesz ahhoz hogy felmásszon a fa tetejére értük

6. Theres nothing that compares to the way you make me feel inside
~ Semmi sem hasonlítható ahhoz ahogy irántad érzek <3

5. I still get lost in your eyes, it seems like i cant live a day without you
~ Még mindig elveszek a tekintetedben, úgy tűnik, egy napot sem tudok nélküled leélni

4. Hey Boys!
When you fall in love with a girl ... Tell her how you admire her.
When she upset - hold her tight. Pick her over all the other gurls you hang out with.
Play with her hair. Bring her flowers - without a reason.
Let her fall asleep in your arms. Sing to her - no matter how awful your sound.
Dance with her - even theres no music. Kiss her on her forehead.
Look into her eyes & smile. Tell her she looks beautiful.
~ Fiúk! Mikor beleszerettek egy lányba ...
Mondd el neki hogy mennyire imádod Őt. Ha szomorú, öleld át szorosan.
Legyen Ő az első a többi lánnyal szemben, akikkel együtt lógsz.
Játssz a hajával. =) Adj neki virágot - ok nélkül.
Hagyd hogy a karjaidban aludjon el. Énekelj neki - nem számít hogy mennyire rossz a hangod. :D
Táncolj vele - még akkor is ha nem szól a zene. Puszild meg a homlokát :)
Nézz a szemébe & mosolyogj. :) Mondd el neki hogy mennyire gyönyörű.

3. Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.
~ A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal folytatódik és egy könycseppel ér véget

2. Ive found a reason for me to change what i used to be, a reason to start over new and the reason is you :)
~ Megtaláltam az okot arra hogy megváltozzam, az okot egy úgy kezdetre.. és ez az ok Te vagy :)

1. Theres always gonna be that 1 person, that no matter what he does or what he says, and how many times he hurts you - you just cant let him go because he just mean So MuCH to you ...
~ Mindig van egy személy aki nem számít hogy mit tesz vagy mit mond, és nem számít hogy hányszor okoz neked fájdalmat - nem tudod elengedni, hiszen annyira sokat jelent neked <3BÁNAT56. When you cant be with the one you love.. could you stay with the one who likes you?
~ Amikor nem lehetsz azzal, akibe szerelmes vagy.. együtt tudnál lenni más valakivel, aki csak kedvel téged?

55. People say that the bad memories cause the most pain, but actually, its the good ones that drive you insane
~ Az emberek azt mondják, a rossz emlékek okozzák a legtöbb fájdalmat, de igazából a jó emlékek azok, amik az őrületbe kergetnek..

54. Life is full of secrets and lies, so when you get screwed up dont act surprized
~ Az élet tele van titkokkal és hazugságokkal.. úgyhogy mikor legközelebb átvágnak, ne lepődj meg.. :/

53. Thats the ghost youve been running from.. the memory. Ive been watching you, working day & night, so hard you barely have time to catch your breath. People do that for 3 reasons: either they crazy, or stupid, or trying to forget someone special
~ Ez az a szellem, aki üldöz téged.. az emlék, ami elöl menekülsz. Figyellek téged egy ideje, ahogy dolgozol éjt nappalá téve, néha annyira keményen, hogy még levegőt venni sincs időd. Az emberek három okból teszik ezt: mert őrültek, vagy buták, de inkább mert felejteni akarnak.. valakit, aki számukra fontos

52. It cut me like a knife when you walked out of my life.. but no matter what: youll never see me cry
~ Mintha egy kést döftek volna belém, úgy éreztem, mikor kiléptél az életemből, de nem számít mi jön még: soha nem fogsz engem sírni látni

51. Sweetie, its okay.. you didnt break my heart.. you just completely destroyed my life with some words
~ Édes, nincs semmi baj, nem törted össze a szívem... azzal a pár szóval csupán az életem romboltad szét
50. Why am I afraid to lose you when you arent even mine?
~ Hogy lehet az, hogy ennyire félek elveszíteni téged, miközben még nem is vagy az enyém?

49. My mom always told me I could be anything I wanted.. an actress, a doctor, a teacher, a singer..anything. But she was wrong. I cant ever be his girl
~ Anyukám mindig mondogatta, hogy ha nagy leszek, az lehetek ami akarok: színésznő, orvos, tanár vagy énekes..bármi. De anyukám tévedett. Sohasem lehetek az Ő barátnője :/

48. If you felt hurt, it doesnt always mean you suffered. It also means you loved sincerely.. its kinda fun of suffering, doesnt it?
~ Ha fájdalom kínoz, az még nem azt jelenti, hogy szenvedtél. Annak a jele is lehet, hogy őszintén szerettél valakit.. ez pedig a fájdalom jobbik fajtája, nemde?

47. You dont care about me anymore.. but why you wanna still break my heart into pieces ? I remember I used to feel something but now its just empty inside
~ Már nem érdekellek többé.. de akkor miért akarod még mindig darabokra szaggatni a szívem? Emlékszem, régebben éreztem valamit, de most minden üres itt bent..

46. You wanna forget weve ever met, and Ive tried it, too.. but when you walk by, I fall to pieces
~ El akarod felejteni, hogy valaha is ismertük egymást, és én is próbálom ezt tenni.. de akárhányszor elsétálsz mellettem, darabokra hullok

45. I miss you everytime, but when I see you smile, and know thats not for me - thats when I miss you the most
~ Állandóan hiányzol, de leginkább akkor, mikor látom hogy mosolyogsz, de nem rám, hanem valaki másra..

44. I woke up with tears in my eyes.. some rolling down my cheek - I knew I must have been dreaming of you again
~ Felébredtem reggel, könnyes szemekkel.. néhány könnycsepp végig folyt az arcomon - tudtam, hogy megint újra veled álmodtam

43. Im not a princess, this aint a fairytale, this aint Hollywood, this is a small town, and I was a dreamer before you went, and let me down.. now its too late for you and your white horse to come around
~ Nem vagyok hercegnő és ez nem egy tündérmese, ez nem Hollywood csak egy kicsi város, álmodoztam mielőtt elmentél és cserbenhagytál.. de most már túl késő, hogy eljöjj értem a fehér lovadon

42. I hate how you look at her, I hate how you hold her, I hate all of it.. but the truth is I could never hate you: I just hate that im not her
~ Utálom ahogy arra a lányra nézel, utálom, ahogy megöleled, utálom ezeket.. de az az igazság, hogy Téged sosem tudnálak gyűlölni; inkább azt utálom, hogy én nem az a lány vagyok

41. Its so hard when you want to ask one simple question but youre so much scared to hear the answer

~ Annyira nehéz, mikor csak egy egyszerű kérdést szeretnél feltenni, de közben rettegsz attól hogy hallani fogod rá a választ


40. If theres no heartbreaking, then theres no healing. And if theres no healing, then there is no learning. And if theres no learning, then theres no struggle. But the struggle is a part of life. So must all hearts be broken?

~ Ha a szíved nem törik össze, akkor nincs minek gyógyulnia. És ha nincs gyógyulás, akkor nem tanultunk belőle semmit. De ha nem tanultunk belőle semmit.. akkor nincs küzdelem. Pedig a küzdelem az élet része. Ezért kell hát minden szívnek összetörnie?


39. When you try your best but you dont succeed, when you get what you want but not what you need.. when you lose something you cant replace, when you love someone but it goes to waste- could it be worse? (Coldplay dalszöveg részlet)

~ Mikor a legjobbat próbálod kihozni magadból, de nem sikerül; mikor megkapod amit akartál, de nem azt amire szükséged lenne; mikor elveszítesz valamit, amit nem lehet pótolni; mikor szeretsz, de hiába teszed - lehet ennél rosszabb?

38. There are many kisses to remember, many to forget, but the one youll always remember is the one you want - and never get

~ Sok olyan csók van, amire emlékszünk, sok olyan, amit elfelejtünk, de az a csók, amire mindig emlékezni fogsz, az az, amit nagyon akartál, de nem kaptál meg


37. There are times when I hate you because I cant erase the moments when you hurt me and put tears on my face

~ Van mikor gyűlöllek azért, mert nem tudom kitörölni azokat a pillanatokat mikor megbántottál, és én emiatt sírtam


36. I dont cry over what you said.. its what you didnt say that hurts the most

~ Nem amiatt sírok, amiket mondtál nekem.. leginkább az fáj, amit nem mondtál ki


35. Sometimes the only thing left to do is to wrap your arms around each other one last time and then just let go

~ Néha az egyetlen dolog amit még meg kell tennünk az, hogy utoljára átöleljük aztán elengedjük egymást


34. Solitude is the profoundest fact of the human condition: man is the only being who knows he is alone.

~ A magány az emberi létezés legmélyebb tényezője, mert egyedül az ember tudja azt, hogy egyedül van


33. Everytime we say goodbye, I die a little

~ Akárhányszor elköszönünk, mindig egy kicsit belehalok


32. Cause I know how it hurts when you lose the one you wanted and everything you had got destroyed

~ Mert tudom milyen érzés, mikor elveszíted azt akit annyira akartál, és minden amid van romba dől..


31. The only thing thats harder than walk away is not looking back

~ Az egyetlen dolog, ami még nehezebb, mint elsétálni, az az, hogy ne nézz vissza


30. Every day I get up, live, breathe and smile - like a robot. I just hope that maybe one day Ill have a reason to do it

~ Minden nap felébredek, élek, lélegzem, mosolygok, mint egy robot. Csak remélni tudom, hogy egy nap okom is lesz arra, hogy ezt tegyem..


29. Well, isnt it ironic ? We ignore who adores us, adore who ignores us; love who hurts us and hurt who loves us..
~ Nos, nem irónikus ez? Semmibe vesszük azt aki rajong értünk, de rajongunk azért aki tudomást sem vesz rólunk; azt szeretjük aki bánt minket, és azt bántjuk aki szeret..


28. This feeling is like you give me wings and say its illegal to fly

~ Olyan ez az érzés, mintha szárnyakat adnál nekem, de azt mondanád, hogy tilos repülnöm velük


27. Everytime you walk away you take a piece of me with you

~ Valahányszor elmész mindig elviszel egy darabot belőlem


26. The love thats never returned is the love that lasts the longest

~ Az a szerelem tart legtovább, amelyiket nem viszonozzák.. :(


25. Not everyone leaves because they want to go, some leave just because they no longer have a reason to stay :(

~ Nem mindenki azért hagy el, mert el akar menni.. van aki azért megy el mert már nincs értelme tovább maradni


24. Throw my life away for a dream that wont come true ...

~ Eldobhatnám az életem egy álomért, ami nem fog valóra válni ...


23. Before you make more promises, you better learn the definition of " FOREVER"

~ Mielőtt csak újabb ígéreteket teszel, tanuld meg mit jelent az "ÖRÖKKÉ" szó


22. The hardest thing in the love is falling out ...

~ A legnehezebb dolog a szerelemben az, hogyha ki kell szeretned vkiből..


21. Never again will my tears fall for you ...

~ Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad


20.t hurts do love you the way I do coz I look at you, I realize, how much you dont care ...

~ Fáj, hogy ennyire szeretlek mert ha rád nézek, látom, hogy ez téged mennyire nem érdekel :(


19. The love I fell for him is really hurts, but i know,that Im not alone with my pain...

~ A szerelem, amit iránta érzek igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal


18. The real reason Im over you is because now I see who you really are ...

~ Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...


17. When I realized he was a swindler, he had already broken my heart ...

~Mire észrevettem, hogy ő egy szélhámos, addigra már összetörte a szívem..

16. Frozen inside without your touch without your love, darling only you are the life among the dead

~ Megfagyva belül az érintésed nélkül a szerelmed nélkül, kedvesem, csak te vagy az élet és a halál között

15. I woke up in the middle of the night, and I noticed my love wasnt by my side

~ Felkeltem az éjszaka közepén és észrevettem, hogy a szerelmem nincs mellettem

14. The end is not as fun as the start...

~ A vég nem olyan vidám, mint a kezdet...


13. You act like you never had love and you want me to go without

~ Úgy teszel, mint aki sohasem érzett szerelmet és azt akarod, hogy én is enélkül éljek tovább


12. God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but scars.

~ Isten nem a kitüntetéseidet, az okleveleidet és a diplomáidat, hanem a sebeidet fogja nézni.


11. We grow old by moments and not by years.

~ A pillanatok öregítenek, nem az évek.


10. I watched the walls around me crumble, But its not like I wont build them up again...

~Végignéztem ahogy a falak összeomlanak körülöttem, de nem hiszem hogy újra tudnám őket építeni....


9. The situation is hopeless but not serious.

~ A helyzet reménytelen, de nem súlyos!


8. I love walking in the rain cause no one knows Im crying...

~ Szeretek az esőben sétálni mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok


7. He looks into my eyes Im alive again, And when he says goodbye I just die again...

~ A szemembe néz - újra élek, Amikor azt mondja viszlát - újra meghalok....


6. My cold heart is a place where true love cannot bloom....

~ A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik


5. I forgive, but I never forget!

~ Megbocsátok,de sohasem felejtek!


4. You asked me whats wrong , I smiled and answered nothing.Then I turn around and wispered everything!

~ Megkérdezted mi baj van.Mosolyogtam és mondtam ,h semmi.Ezután megfordultam és azt suttogtam minden.


3. Im human and I need to be loved...just like everybody else does...

~ Ember vagyok, szükségem van szeretetre...mint bárki másnak...


2. Im here without you baby, but your still with me in my dreams...

~ Itt vagyok nélküled, de te még mindig velem vagy az álmaimban...1. See, Ive already waited too long, and all my hope is gone...

~ Nézd, már így is túl sokáig vártam, és minden reményem elszállt!BARTÁSÁG61. Theres 3 things in life every girl needs: love - to make hear weak; alcohol - to make her strong; and best friends when both things make her hit the floor
~ Íme három dolog, amire az életben szükséged lehet: szerelem, amitől elgyengülsz, egy kis pia, amitől erőssé válsz, de leginkább jó barátok, akik ott lesznek, mikor az első két dolog miatt a padlóra kerülsz

60. Friendship is for giving, and not for getting
~ A barátság azért van, hogy adjunk, és nem azért hogy kapjunk

59. Yes, she is my best friend. When I get married, shes gonna be the bridesmaid, when I have a baby, shell be the godmather, and when we get old, well play stone-paper-scissors in the twilight home
~ Igen, ő a legjobb barátnőm. Az esküvőmön ő lesz a koszorúslány, a gyerekemnek ő lesz a keresztanyja, és mikor idősek otthonába kerülünk, vele fogok kő-papír-ollót játszani :)

58. We meet a lot of people along lifes road, but the ones who help us make this journey called life unforgettable are the real friends
~ Sok emberrel találkozunk életünk során, de barátoknak azokat hívjuk, akik segítenek abban, hogy ez az élet nevű utazás felejthetetlen legyen

57. We are each of ous angels with only one wing - so we can fly only by embracing each other
~ Mindannyian egyszárnyú angyalok vagyunk, ezért repülni csak úgy tudunk, ha átöleljük egymást :)

56. If you are lonely, Ill be your shadow; if you want to cry, Ill be your shoulder; if youre not happy, Ill be your smile.. Ill always be there
~ H magányosnak érzed magad, én az árnyékod leszek; ha sírni szeretnél, a vállamon megteheted; ha szomorú vagy, én leszek a mosoly az arcodon.. mindig itt leszek Neked :)

55. A lot of people would travel with you in a limo, but your best friend is who go with you by a bus when the limo is out of kilter
~ Sok ember utazna veled egy limuzinban, de az igaz barátod az, aki felszállna veled egy buszra mikor a limuzin lerobbant..

54. Friends are like ballons: once you let them go you cant get them back.. so try to close your friends to you and youll never lose them
~ A barátok olyanok, mint a lufik, ha egyszer elengeded őket, lehet hogy nem kapod őket már vissza.. úgyhogy próbálj meg vigyázni rájuk, hogy sose veszítsd el őket :)

53. Friendship isnt how you forget, but how you forgive; and not how you listen, but how you understand..
~ A barátság a megbocsátásról szól, nem a felejtésről; nem a meghallgatásról, hanem a megértésről..

52. No man is useless until its got a friend
~ Akinek barátai vannak, az nem lehet felesleges ember.. :)

51. No, hes not my boyfriend.. but i love his hugs, his eyes, his smile; I love our many memories, the times we laughed together.. I guess I fell in love with our friendship
~ Nem, ő nem a barátom.. de szeretem az öleléseit, a szemeit, a mosolyát.. a rengeteg közös emlékünket, a perceket, amikor együtt nevettünk.. azt hiszem, szerelmes lettem a barátságunkba

50. Friendship is like health: youll know the value of its seldom when you lost it
~ A barátság olyan, mint az egészség: csak akkor érted meg a fontosságát, mikor elveszítetted

49. Best friends are the ones who understand you when you say nothing, wait an hour when you say just a minute, stay when you say leave me alone
~ A legjobb barátaid azok, akik megértenek akkor is, ha nem mondasz semmit, akik egy órát is várnak mikor te annyit mondtál: várj egy percet és azok, akik melletted maradnak mikor azt mondod: hagyjatok egyedül..

48. Best friend is a sibling destiny forgot to give to you
~ A legjobb barát tulajdonképpen egy testvér, akit a sors elfelejtett neked adni

47. If something bad happends, friends would lie to make you feel better, but real friends would tell the truth even if it hurts
~ Ha valami rossz dolog történik, a haverjaid hazudnak neked, hogy jobban érezd magad.. de az igazi barátaid megmondják az igazat, akkor is ha fáj

46. 7 colors make rainbow, 7 chords make music, 7 days make a week, 7 continents make the world, 7 beautiful letters make us friends
~ A szivárvány 7 színből áll, a zene 7 akkordból épül fel, egy hét 7 napból áll, a világ pedig 7 kontinensből.. mi pedig 7-betűs barátok vagyunk (nem szószerinti fordítás)

45. Hold your friends close to your heart, because you might wake up one day & realise youve lost a diamond while you were too busy collecting stones
~ Tartsd közel barátaidat a szívedhez, mert lehet, hogy egy nap felébredsz és rájössz, hogy elveszítettél egy gyémántot, mert túl elfoglalt voltál azzal, hogy kavicsokat gyűjts

44. Being friends isnt always about stopping each other from making mistakes but its always about being there after the mistakes
~ Barátnak lenni nem azt jelenti, hogy megállítjuk egymást, mikor hibát követnénk el - barátság az, hogy egymás mellett állunk, miután elkövettük a hibát

43. If all my friends were to jump off a bridge, I wouldnt jump with them -Id be waiting at the bottom to catch them
~ Ha az összes barátom leugrik egy hídról, én nem ugrom velük - inkább lent várok, hogy elkaphassam őket

42. Best friends are the ones who knows all about you and still love you
~ Azok a legjobb barátaid, akik mindent tudnak rólad, és mégis szeretnek

41. A friend isnt who youve known the longest, its about who came and never left
~ Nem az a barát, akit a legrégebb óta ismersz, hanem az, aki megjelent, és sosem hagy el :)

40. A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words
~ A barát olyan valaki, aki ismeri a szívedben rejlő dallamot, és vissza tudja neked énekelni azt, ha te már elfelejtetted

39. True friendship is sitting together in silence and feeling like it was the best conversation youve ever had.
~ Igaz barátság, mikor egymás melllett ültök néma csendben, és úgy érzitek, ez volt az egyik legjobb beszélgetésetek

38. Friends are the most important ingredients of the recipe of life
~ Az élet receptjéhez a barátok a legfontosabb hozzávalók :)

37. A good friend says "If you ever need anything, Ill be there". But a true friend says "Youll never need anything, because Ill be there" :)
~ Egy jó barát azt mondja: "ha valaha is szükséged lesz valamire, én itt leszek", de egy igazi barát ennyit mond: "soha nem lesz szükséged semmire, hiszen én itt vagyok neked"

36. Friendships are like candles: some burn quickly, dying out with a simple blow, some burn for a while but then disappear.. but others can last forever and relight everything :)
~ A barátság olyan, mint a gyertyák: van ami gyorsan kialszik, egyetlen kis széllökéstől; van olyan, ami egy darabig ég, de aztán a lángja elillan.. és van, ami örökké tart, és megvilágít mindent

35. If I could reach up and take a star for every time you have made me smile, the entire night sky would be in the palm of my hands :)
~ Ha minden egyes alkalommal, mikor megnevettettél, lehoztam volna egy csillagot, akkor most az egész égbolt a tenyeremben lenne

34. A friend isnt someone who is nice to your face, its someone who isnt rude to you behind your back
~ Nem az a barátod, aki szemtől-szembe kedves hozzád, hanem az, aki a hátad mögött sem mond rosszat rólad :)

33. Friendship isnt a thing you learn in the school.. but if you havent learned and understood the meaning of it, you really havent learned anything in life
~ A barátság olyan dolog, amint nem a suliban tanulsz.. viszont ha nem ismered (és érted) meg a barátság szó jelentését, akkor igazából nem tanultál semmit az életben

32. Love may fade with the season but some friendships are year-around
~ A szerelem elmúlhat az évszakkal együtt, de néhány barátság évekre megmarad

31. Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one ^^
~ Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni

30. If you cant laugh at yourself, friend, id be glad to do it for you
~ Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted :D

29. Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug
~ A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen :)

28. Friends are like a four leaf clover: hard to find but lucky to have :)
~ A barátok olyanok, mint a négylevelű lóhere: nehéz találni de jó hogy ha vannak

27. Side by side or miles apart, good friends always close to heart :)
~ Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz

26. Friendship is like peeing in your pants - everybody see it but only you can feel it :D
~ A barátság olyan, mintha bevizeltél volna - mindenki látja, de csak te érzed igazán XD

25. At first be a friend of yourself and the others will be so too.
~ Először legyél a saját magad barátja, és aztán a többiek is azok lesznek.

24. Friends: just a seven letter word but i cant live seven seconds without them :)
~ Barátok: csak egy hétbetűs szó, én mégsem tudok nélkülük még 7 másodpercet sem élni

23. True friendship means having 1 soul in 2 bodies
~ Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben <3

22. Life without friends is like a quadratic equation - completely pointless XD
~ Az élet barátok nélkül olyan, mint egy másodfokú egyenlet; teljesen értelmetlen :D

21. Dont walk in front of me, I wont follow you.
Dont walk behind me, I wont lead.
Walk beside me, and just be my friend! / Camus /
~ Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.
Csak sétálj mellettem és légy a barátom! :)

20. We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever!
~ Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)

19. A friend in need is a friend indeed :)
~ Szükségben derül ki hogy ki az igaz barát

18.Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha

17. Friendship is not for to get something,rather have the chance to give.
~ A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni :)

16. We love each other for nothing, its just friendship...one of the best kinds... someday well realize, that it was the true love, but by this time, itll be too late...in turn, it really was that!
~ Hiába szeretjük egymást, ez csak barátság..az egyik legjobb fajta...egyszer majd rájövünk h ez igazi szerelem volt..de addigra késő lesz...pedig ez tényleg az volt...

15. Friends are like credit cards,we need them forever...
~ A barátok olyanok, mint a hitelkártyák - mindig szükségünk van rájuk :D

14. Fate chooses your relations, you choose your friends
~ A sors választja a rokonaidat,de a barátaidat te választod.

13. I used to be normal until i met those idiots I call my FRieNdS :)
~ Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal, akiket a barátaimnak hívok! :D

12. Best friends arent the ones bailing you out of jail. Their the ones that are sitting next to you
~ Nem azok a legjobb barátaid, akik megígérik, hogy kihoznak a börtönből.. az igaz barátaid ott ülnek melletted :P

11. Friends come & go, enemies accumulate.
~ Barátok jönnek, barátok mennek ... az ellenségek gyűlnek.

10. Never explain! Your friends dont need it - your enemies wont believe you anyway!
~ Sose magyarázkodj ... a barátaidnak nem kell, az ellenségeid meg úgyse fogják elhinni :)

9.Friendship is the most beautiful gift above all lifes treasures :)
~ A barátság a legszebb ajándék az élet összes kincse felett ...

8. Wherever you go, whatever you need, You know Ill always be there for you.
So if you are alone, there is no need to fear, Just give me a call and you know ... Ill be here!
~ Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek!

7. Be yourself, your friends dont want anyone else!
~ Legyél önmagad, a barátaidnak nem kell más!

6. Life isnt easy, it will never be, but you have got friends, and 1 of them is me! So if you need a hand, just call my number, coz you are my friend and i like you :)
~ Az élet nem könnyű, és sose lesz az, de vannak barátaid, és én is egy vagyok ezek közül! Szóval ha szükséged van egy kézre, csak hívj fel, mert a barátod vagyok.. és szeretlek ^^

5. A true friend sees your tears and fixes your heart
~ Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet :)

4. True friends walk in when the whole world walks out
~ Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul

3. A good friend will come bail out of the jail.. a true friend will be sitting next to you
~ A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted :)

2. We cant call people angels without wings, so we call them friends :)
~ Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)

1. My friends mean a lot to me! I wish I mean a lot to them :)
~ A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem; azt kívánom, hogy én is ilyen fontos legyek nekik :)